Sinh hoạt chuyên đề năm 2019 Về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chủ nhật - 05/05/2019 20:07 7.375 0
Sinh hoạt chuyên đề năm 2019 Về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Sinh hoạt chuyên đề năm 2019 Về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Tăng cường lãnh đạo về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phương châm của Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” đối với ván bộ, đảng viên tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ.
 

     I. VỀ NHẬN THỨC

 

     1. Nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh “Tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ…”

         

     - Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, trước hết là phải có thái độ đánh giá đúng vai trò, vị trí của nhân dân, đây là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

         

     Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân; được lòng dân thì ta không sợ gì cả; đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi ích cho dân… Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của Nhân dân, ý thức tôn trọng Nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của dân, không xúc phạm Nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân.

         

     - Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Theo Bác, trong chế độ dân chủ cộng hòa, dân là chủ thì Chính phủ, Đảng, cán bộ từ Trung ương đến địa phương đều phải phụng sự Nhân dân, là công bộc của dân. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của Nhân dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ dám nói, dám làm.

         

     Dân chủ được Người giải thích ngắn gọn, súc tích là dân làm chủ và dân là chủ… Phát huy dân chủ là phát huy tài dân, phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi dân để lãnh đạo dân. Hồ Chí Minh khẳng định: “Không học hỏi dân thì không thể lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”.

         

     2. Nhận thức đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ

         

     - Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Ý thức tôn trọng Nhân dân ở khía cạnh đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện rõ trong quan niệm: “ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”. Tôn trọng Nhân dân là đề cao ý dân, sức dân, bởi “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân.

         

     - Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ. Dân chủ được hiểu ngắn gọn: Dân là chủ và dân làm chủ. Để phát huy dân chủ là phải nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển văn hóa, chính trị và tính tích cực công dân, khuyến khích Nhân dân tham gia vào công việc của Đảng, Chính phủ, thì một điều quan trọng là ta tạo điều kiện cho dân “dùng quyền dân chủ của mình dám nói, dám làm”. Phát huy quyền dân chủ của Nhân dân là phát huy quyền của người dân về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe…

         

     3. Nhận thức về “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”

         

     - Kỷ cương là những phép tắc của một quốc gia nhằm đảm bảo cho trật tự xã hội mà quốc gia đó lựa chọn được xác lập và duy trì. Đối với Đảng ta, kỷ cương của Đảng chính là Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; đối với Nhà nước, kỷ cương chính là pháp luật của Nhà nước; đối với cơ quan, đơn vị là nội quy, quy chế làm việc…

         

     - Liêm chính là những đức tính cần có ở mỗi người; liêm tức là luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của công dân; trong sạch, không tham lam, không quan liêu, hách dịch, tham ô lãng phí; chính là thẳng thắn, đúng đắn đối với mình, còn đối với người luôn khiêm tốn, chân thành, đối với công việc luôn đặt công việc lên trên, lên trước việc tư và mưu cầu tiến bộ.

         

     - Hành động là toàn bộ những hoạt động (phản ứng, cách cư xử), việc làm cụ thể của con người một cách có ý thức nhằm thực hiện một mục đích nhất định.

         

     - Sáng tạo là trong quá trình làm việc luôn suy nghĩ, tìm tòi và học hỏi để tìm ra cái mới, cách giải quyết tốt nhất mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có để đạt được hiệu quả tốt nhất.

         

     - Hiệu quả là khả năng tạo ra kết quả như mong muốn, khi thực hiện công việc được coi là có hiệu quả, nó có nghĩa là nó có một kết quả mong muốn hoặc tạo ra một ấn tượng sâu sắc sinh động.

         

     - Bức phá là sự chuyển động đột biến vượt mức thông thường theo chiều hướng tích cực. Nó bao hàm ý nghĩa cổ vũ và ghi nhận những cố gắng nỗ lực vượt bậc của chủ thể vận động, nó diễn tả sự phát triển mạnh mẽ vượt mức thông thường mang trong mình dấu ấn của sự khởi sắc và đổi mới tạo ra một xu thế phát triển mới, tích cực đáng được cổ vũ khen ngợi.

         

     Với phương châm hành động của Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” trong năm 2019, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải chấp hành và thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ bằng tính gương mẫu nêu gương, tự giác về đạo đức công vụ: Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích của cá nhân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, trong công việc luôn nắm chắc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tập trung đầu tư, nghiên cứu, bám sát nhiệm vụ được giao chủ động đề ra những biện pháp, giải pháp mang tính khả thi và được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất cùng với sự tích cực đổi mới trong phong cách, tác phong làm việc và quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         

     II. BIỆN PHÁP PHẤN ĐẤU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

         

     Từ nhận thức về toàn bộ nội dung trên, là cán bộ lãnh đạo tại đơn vị, với chức trách, nhiệm vụ được giao bản thân luôn ra sức tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu theo các nội dung:

         

     - Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đi lên con đường chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, luôn ý thức về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ của nhân dân, hết lòng phục vụ và bảo vệ quyền, lợi ích của nhân dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

         

     Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên tại đơn vị cũng như người thân và quần chúng nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước; không để xảy ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

         

     - Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác: Luôn nêu gương về đạo đức khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác sâu sát thực tế, gần gửi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, nhân dân và trong đơn vị.

         

     Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; trong lãnh đạo, điều hành không độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ; không để xảy ra các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp tiến bộ trong rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong công tác.

         

     - Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

         

     + Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị: Luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất và có biện pháp xử lý phù hợp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh, số hóa tài liệu và lưu trữ điện tử theo Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ của UBND tỉnh và Chương trình công tác trọng tâm của Sở Nội vụ năm 2019 và dự báo những nhiệm vụ phát sinh để có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả, theo đúng yêu cầu của cấp trên; tập trung chỉ đạo các phong chuyên môn và công chức, viên chức đổi mới phong cách và tác phong công tác, làm việc có khoa học, dân chủ theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn với phương châm hành động của Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Đồng thời, đi đôi với phân công nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong tổ chức thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác được giao của đơn vị trong năm 2019.

         

     Trong quan hệ với nhân dân luôn nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, làm việc với tinh thần khách quan, công tâm, tập trung giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của tổ chức, nhân dân; không quan liêu, vô cảm, cửa quyền, hách dịch và nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên trong đơn vị với thái độ tôn trọng và cầu thị.

         

     Ngoài ra, bản thân luôn tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn và năng lực công tác để đáp ứng được yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ của người lãnh đạo trong thời kỳ mới.

         

     + Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Chi bộ và Công đoàn cơ sở: Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng theo Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 91-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2019 gắn với việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi cá nhân và Kế hoạch số 83-KH/ĐUK về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Chi bộ và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

         

     + Tích cực tham mưu Ban Chấp hành Công đoàn Sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt các hoạt động phong trào, đi vào chiều sâu, động viên thu hút đoàn viên tham gia hưởng ứng. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên để động viên an tâm công tác và thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         

     - Về tổ chức kỷ luật: Chấp hành và thực hiện nghiêm các Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành TW (khóa XI) về “những điều đảng viên không được làm”, Quy định số 101- QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nêu cao tính gương mẫu trong thực hiện quy chế làm việc, nội quy của đơn vị cũng như tại địa phương nơi cư trú.

         

     Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “tiếp cận, xử lý và chia sẽ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên toàn địa bàn tỉnh”.

         

     Trong công tác quản lý tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh luôn thực hiện tốt chế độ bảo mật nhà nước, không để thất thoát hồ sơ, tài liệu, rò rỉ thông tin nhất là đối với hồ sơ thuộc diện mật hoặc hạn chế sử dụng được bảo vệ, bảo quản an toàn tại Chi cục.

         

     Trên đây là nội dung sinh hoạt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, rất mong sự tham gia đóng góp ý kiến của đảng viên trong Chi bộ để bản thân tiếp thu và bổ sung hoàn thiện nội dung của chuyên đề./.


Lê Xuân Cẩm, Phó Chi cục trưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Chi cục văn thư lưu trữ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay1,088
  • Tháng hiện tại6,720
  • Tổng lượt truy cập156,067
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây