Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Bình Định
  TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU CHUNG    Công bố, giới thiệu TL
     Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 1585844
KTTLTX
Tra cứu Hồ sơ đi B
Tra cứu trực tuyến
Idesk Sở Nội vụ
email snv
Quản lý hồ sơ CBCC
Đảng cộng sản Việt Nam ra Đảng Cộng đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.

     Đảng ta ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt NamĐảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại: "Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội". Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03/2/1930 – 03/2/2018) Chi cục Văn thư – Lưu trữ xin giới thiệu bạn đọc “Chỉ thị về kế hoạch công tác chính trị tư tưởng” của Đảng bộ tỉnh Bình Định. Như ta đã biết, Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-01-1973) đây là sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Tuy nhiên chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn chống phá về chính trị, tư tưởng. Vì vậy, vai trò của Đảng trong việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và việc tổ chức đối với Đảng Cộng sản là “tiêu điểm” quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến tư tưởng cho toàn Đảng toàn dân nó có ý nghĩa quyết định cho việc giải phóng hoàn toàn Việt Nam dành độc lập cho đất nước lúc bấy giờ. Ta hãy cùng quay lại những thời khắc lịch sử và thấy được sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta qua những trang tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ Bình Định thuộc Phông số 01, mục lục số 01, ĐVBQ 16. Nội dung Chỉ thị như sau:

 

     Từ khi Hiệp định Paris được ký kết đến nay công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ có liên tục hầu hết cán bộ, đảng viên đã chỉnh huấn học Nghị quyết mới đã khắc phục một phần tư tưởng hữu khuynh và cá nhân chủ nghĩa. Nhờ đó đã đóng góp được một phần đáng kể vào thắng lợi chung của toàn tỉnh. Nhưng công tác chính trị, tư tưởng còn nhiều mặt yếu nên đã hạn chế nhiều đến các kết quả hoạt động của ta.

 

     Để đáp ứng cho hoạt động liên tục trước mắt nhằm đánh bại âm mưu của địch

 

Yêu cầu công tác chính trị

tư tưởng trước mắt:

         

     Nhằm làm cho cán bộ, đảng viên quán triệt mục đích yêu cầu hoạt động đến là “Kiên quyết đánh bại âm mưu lấn chiếm của địch giữ vững và phát triển thế làm chủ của ta ở vùng tranh chấp, thu hồi từng bước vùng địch lấn chiếm, ra sức xây dựng vùng ta vững mạnh toàn diện, đưa phong trào vùng địch tiến lên từng bước mói ra sức phát triển thêm lực lượng mới”.

         

     Qua hoạt động làm cho cán bộ, đảng viên đánh giá đúng địch – ta hơn, tin tưởng thêm phương hướng, vận dụng phương châm đấu tranh.

         

     Qua phát động, hoạt động nâng cao ý chí chiến đấu tạo thêm khí thế tấn công mới, giải quyết thêm một bước tư tưởng ảo tưởng hòa bình mất cảnh giác, nghỉ ngơi, không dám tấn công địch, phía trước dãn chiến trường bi quan, ngại lâu dài, ác liệt, hy sinh, ở phía sau nghỉ xả hơi, thiếu khẩn trương, không tranh thủ thời cơ đưa xây dựng lên hết trớn và các biểu hiện của tư tưởng cá nhân chủ nghĩa.

         

     Trên cơ sở giành thắng lợi trên chiến trường, thắng lợi ở các phía sau giải quyết một bước tư tưởng hữu khuynh, cá nhân chủ nghĩa để tạo điều kiện tốt cho đợt chỉnh huấn tiếp theo.

 

Một số biện pháp

         

     - Ở huyện học thư của Tỉnh ủy gửi cho cán bộ, đảng viên và triển khai chương trình công tác 03 tháng, kết hợp Chỉ thị chống nông lấn.

         

     - Ở xã học thư của Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác từng vùng

         

     - Ở tỉnh và một sô huyện miền núi tiến hành chỉnh huấn kết hợp đại hội đại biểu.

         

     - Ngoài quần chúng vùng giải phóng, tranh chấp, học thư ủy ban nhân dân cách mạng và mặt trận tỉnh gửi cho đồng bào, học thư tỉnh Đảng bộ gửi cho các gia đình ân nhân cách mạng.

         

     - Vùng địch: Học thư Đảng gửi cho cán bộ, đảng viên đến gia đình cách mạng, nơi có điều kiện tổ chức học thư Đảng

         

     Đến quần chúng thông qua cơ sở bên trong các đội vũ trang tuyên truyền, bộ đội du kích, tổ gọi loa tuyên truyền thư, truyền đơn, chính sách phát tin thắng lợi của ta.

         

     Liên tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, văn nghệ nhân dân, truyền đơn khẩu hiệu để phát huy thắng lợi, tuyên truyền chính sách, ở các vùng địch đóng chiếm trái phép đánh phá, phát động quần chúng tố cáo địch vi phạm hiệp định.

 

     Ban tuyên huấn tỉnh có kế hoạch hướng dẫn học thư Đảng cho cán bộ, đảng viên, cho gia đình cách mạng, thư ủy ban và mặt trận tỉnh cho quần chúng, kế hoạch công tác từng vùng trong đợt hoạt động này.

         

     Qua hoạt động đó sơ kết thành tích, rút ưu khuyết điểm kinh nghiệm, đánh giá kết quả công tác chính trị tư tưởng, nêu tư tưởng tồn tại. Sinh hoạt chi bộ, Chi đoàn, đơn vị lấy phê bình và tự phê bình để đấu tranh xây dựng tư tưởng xem đây là một biện pháp cơ bản làm liên tục có nề nếp.

 

Những vấn đề lãnh đạo cần chú ý

         

     Quán triệt tinh thần tiến công tư tưởng từng đơn vị đến từng cán bộ, đảng viên, ở từng vùng để xông, xây để tấn làm liên tục quyết liệt, trong Đảng chống tư tưởng hữu khuynh, cá nhân chủ nghĩa, xây dựng ý chí chiến đấu, ngoan cường, liên tục quan điểm cách mạng trong các tầng lớp quần chúng chống hệ tư tưởng lệ thuộc Mỹ, xây dựng hệ tư tưởng độc lập dân chủ.

         

     - Trong công tác chính trị tư tưởng chú trọng các biện pháp, phát động căm thù phát huy truyền thống, phát huy thắng lợi, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu.

         

     - Phải dự kiến trước những tư tưởng xảy ra để chủ động tấn công, trong tấn công phải liên tục kịp thời, sắc bén, kiên trì làm đi làm lại nhiều lần, chú trọng khâu xã, thôn, cơ sở, phương pháp đi đúng đường lối quần chúng, tự nguyện tự giác không gò bó.

         

     - Tất cả cán bộ, đảng viên có trách nhiệm làm công tác chính trị tư tưởng tuyên truyền thường xuyên, làm từ trên xuống, từ trong ra, lấy  bên dưới lấy quần chúng, lấy kết quả tác động bên trong bên trên trong Đảng.

         

     - Công tác chính trị, tư tưởng luôn luôn phục vụ nhiệm vụ chính trị, luôn luôn gắn liền với tổ chức và tổ chức thực hiện nhất là ở xã, thôn, tổ.

         

     - Thời gian học thư đảng viên quần chúng đến cuối tháng 09/1973 chỉnh huấn và Đại hội đến 25/10 chỉnh huấn cho xã đến cuối tháng 12, kế hoạch chỉnh huấn cho các phường, xã làm tháng 10 trở đi sẽ có hướng dẫn sau.

         

     Nhận được Chỉ thị này các cấp ủy, ban, ngành có kế hoạch triển khai trong PU, Xã ủy, Đảng ủy, chi bộ báo cáo kết quả về ĐB.10 biết để theo dõi chỉ đạo, uốn nắn kịp thời.

 

                                                                                                                    Ngày 10 tháng 9 năm 1973

                                                                                                                                  TM. ĐB.10


Thùy Linh, Phòng LTLS  (Cập nhật ngày 30-01-2018)    Các tin liên quan:
  Lịch sử hình thành tỉnh Bình Định qua tài liệu lưu trữ Hán - Nôm Triều Nguyễn (10-07-2017)
  CÔNG BỐ, GIỚI THIỆU TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI (03-07-2017)
  THÔNG CÁO CỦA BỘ CHỈ HUY CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN GIẢI PHÓNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH VỀ CHIẾN THẮNG 10 NGÀY ĐẦU XUÂN MẬU THÂN (26-04-2017)
  CÔNG BỐ, GIỚI THIỆU BẢN MỆNH LỆNH CỦA BỘ CHỈ HUY MẶT TRẬN BÌNH ĐỊNH GỬI TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO CÁN BỘ VÀ CHIẾN SĨ BÌNH ĐỊNH. (22-03-2017)
  CÔNG BỐ BỨC THƯ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TỈNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ TƯ GỬI TOÀN THỂ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, ĐOÀN VIÊN TRONG TỈNH (23-01-2017)
     Văn bản mới
Công văn Về việc đính chính Công văn số 286/SNV-VTLT ngày 20/3/2013

Công văn Về việc chuẩn bị cho kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Công văn Về việc bố trí kinh phí lập hồ sơ công việc và quản lý hồ sơ tại Lưu trữ cơ quan, tổ chức

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Công văn Về việc Đề án \"Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng xã, phường, thị trấn\"

Công văn Về việc hướng dẫn thống nhất kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm 2011 - 2013

Tờ trình Về việc ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính Phủ

Quyết định Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Thông tư Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Công văn Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2013/TT-BNV của BNV

Quyết định Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Nghị định về thương mại điện tử

Công văn Về việc chấn chỉnh quản lý văn bản đến

Công văn Về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 của Bộ Nội vụ

Công văn Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Quy định chế dộ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc xếp lịch làm việc với gia đình ông Châu Văn Minh để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Công văn Về việc thu thập, tiếp nhận tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử từ các cơ quan, tổ chức ở cấp huyện về Lưu trữ lịch sử tỉnh

Báo cáo Kết quả khảo sát tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử

Công văn Về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia đối với các cơ quan, tổ chức trung ương

QĐ Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Công văn Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định

Công văn về việc xếp lịch làm việc với gia đình ông Đào Tụng Phi để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Công văn Về việc tăng cường công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc góp ý Đề án số hóa và Dự án đầu tư trrang thiết bị số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903-2007

Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết kiểm tra chéo văn thư, lưu trữ 02 năm 2011-2013

Báo cáo kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (2011-2013) của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố

Công văn Về việc bố trí kinh phí tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Tờ trình Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn giao nộp, tiếp nhận tài liệu lưu trữ từ các cơ quan, tổ chức cấp huyện vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh

Công văn Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về việc công nhận, quản lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm

Công văn Về việc tổ chức ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

Công văn Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2014

QĐ Ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Tờ trình Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Công văn Về việc chỉ đạo điểm chỉnh lý tài liệu và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Công văn Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2014

Công văn Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Công văn về việc báo cáo thời gian hình thành và thống kê tài liệu hiện đang bảo quản tại các cơ quan, tổ chức

Tờ trình Về việc ban hành Danh ,ục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Tờ trình về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh)

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Tờ trình về việc xin chủ trương chuyển giao phần mềm Quản lý văn bản đi, văn bản đến

Công văn về việc khảo sát hoạt động văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Công văn về việc quản lý tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh

Công văn về việc bài tham luận Hội thảo khoa học khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu quản lý xã hội

BC tình hình hoạt động Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp

Công văn về việc hướng dẫn quy trình chỉnh lý nâng cấp tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh

Công văn về việc thu thập, chỉnh lý và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Chỉ thị về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định về việc phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903 - 2007

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Giấy mời Hội thảo Khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Tờ trình về việc xin kinh phí tổ chức Hội thảo khoa hoc “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ

Công văn về việc chấn chỉnh công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức

Thông tư Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Thông tư Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử

Kế hoạch 05 năm về công tác văn thư, lưu trữ (2016-2020)

Công văn về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư, lưu trữ Qúy IV/2014

Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông tư Quy định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ năm 2014 đến năm 2016)

Công văn về việc hướng dẫn xác định lập dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu tích đống theo Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

Thông tư Hứong dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Thông tư Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Công văn về việc khảo sát tình hình lưu trữ tài liệu nghe - nhìn

Quyết định Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Công văn về việc tuyên truyền Triển lãm tài liệu lưu trữ chủ đề \"Lịch sử tỉnh Bình Định - Qua các thời kỳ\"

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định Chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ Bí mật Nhà nước

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015

Bảng biểu mẫu Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 2015

Thông tư Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ Lịch sử

Công văn về việc tổ chức kỷ niệm truyền thống 70 năm ngành Lưu trữ Việt Nam

Quyết định Ban hành Quy chế, phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định 4861/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Quyết định Ban hành Quy chế phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2014/CT-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông tư Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp danh chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Quyết định về việc thành lập các Cụm kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ năm 2014 đến năm 2016)

Công văn về việc bố trí phòng, kho bảo quản tài liệu lưu trữ cấp xã

Công văn về việc hướng dẫn bố trí phòng, kho lưu trữ và nghiệp vụ bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ cấp xã

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016

Quyết định Ban hành Quy ddihnj phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

     Hình ảnh hoạt động
/upload/images/banner/phamvandong.jpg
Võ Nguyên Giáp
SNV
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bản quyền thuộc về:CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 01 Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 056.3822474 - Fax: 056.3524753 .
Email:ccvtlt@snv.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)