TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU CHUNG    Chức năng - Nhiệm vụ
     Thống kê người dùng
  Đang online:               7
  Số lượt truy cập: 1487574
KTTLTX
Tra cứu Hồ sơ đi B
Tra cứu trực tuyến
Idesk Sở Nội vụ
email snv
Quản lý hồ sơ CBCC

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

 

1. Lãnh đạo Chi cục: Chi cục Văn thư - Lưu trữ có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.

Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.
Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
2. Cơ cấu tổ chức:
a. Phòng Hành chính - Tổng hợp;
       b. Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ;
      c. Phòng lưu trữ lịch sử. 
 

II. Biên chế của Chi cục

1. Biên chế của Chi cục gồm biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao hàng năm theo yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc.
Chi cục trưởng được phép hợp đồng thêm lao động ngoài biên chế được giao để thực hiện một số dịch vụ công về công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật.
2. Việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của Chi cục thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và theo phân cấp của tỉnh.
III. Thành lập các phòng
1. Phòng Hành chính - Tổng hợp
a) Vị trí, chức năng
Phòng Hành chính - Tổng hợp là tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ, có chức năng tham mưu giúp Chi cục trưởng tổ chức, chỉ đạo các hoạt động chung của Chi cục; bảo đảm thông tin tổng hợp; điều phối việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; quản lý công tác thi đua – khen thưởng của Chi cục; công tác pháp chế văn bản, văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ của cơ quan Chi cục và kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn
- Theo dõi, thực hiện thông tin, tổng hợp; điều phối việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và các hoạt động chung của Chi cục.
- Giúp Chi cục trưởng xây dựng các báo cáo định kỳ, chuyên đề và đột xuất của Chi cục.
- Giúp việc cho Lãnh đạo Chi cục.
- Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng của Chi cục, giúp Chi cục trưởng quản lý thống nhất công tác thi đua – khen thưởng của Chi cục.
- Giúp Chi cục trưởng chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, pháp chế văn bản, bảo mật các tổ chức trực thuộc của Chi cục và trực tiếp thực hiện công tác này ở trong cơ quan Chi cục.
- Giúp Chi cục trưởng tổ chức xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của cơ quan Chi cục.
- Tổ chức các cuộc họp giao ban trong cơ quan, các hội nghị sơ kết, tổng kết năm của Chi cục; tổ chức các hội nghị chuyên đề của Chi cục và ghi biên bản, lập và quản lý hồ sơ các hội nghị, cuộc họp.
- Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật cho hoạt động của cơ quan; tổ chức lễ tân, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường trong cơ quan Chi cục; bảo vệ an toàn, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt, đảm bảo kỹ luật lao động, trật tự theo nội quy của cơ quan.
- Xây dựng các đề án, dự án về hiện đại hoá công sở và các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính – Tổng hợp.
- Thực hiện một số dịch vụ công trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.
- Quản lý về tổ chức, biên chế, tài sản, kinh phí của Chi cục theo quy định của pháp luật và phân công của Chi cục trưởng.
- Phối hợp với Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ giúp Chi cục trưởng tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ về công tác thi đua khen thưởng thuộc lĩnh vực văn thư - lưu trữ trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học; xây dựng, quản trị hệ thống thông tin, lưu trữ, hệ thống mạng máy tính và thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Chi cục.
- Phối hợp với Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ tham mưu Chi cục trưởng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và các cơ quan liên quan tham mưu Chi cục trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
c) Cơ cấu bộ máy, biên chế
Phòng Hành chính - Tổng hợp bố trí 05 biên chế, dự kiến sắp xếp như sau:
- Trưởng phòng phụ trách chung: 01 người;
- Chuyên viên tổng hợp: 01 người;
- Văn thư, lưu trữ kiêm thủ quỹ, thủ kho: 01 người;
- Kế toán Chi cục kiêm kế toán phí khai thác sử dụng tài liệu: 01 người; 
- Vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc kiêm mua sắm tài sản: 01 người 
2. Phòng Quản lý - Văn thư
a) Vị trí, chức năng
Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, có chức năng tham mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với các Sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu của tỉnh và phòng Nội vụ các huyện, thành phố.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn
- Xây dựng và giúp Chi cục trưởng trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành phương hướng, nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ hàng năm đối với các Sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu của tỉnh và UBND các huyện, thành phố.
- Xây dựng và giúp Chi cục trưởng trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ.
- Xây dựng và giúp Chi cục trưởng trình các cấp có thẩm quyền ban hành các chương trình, mục tiêu, đề án, dự án của tỉnh về văn thư, lưu trữ.
- Xây dựng trình Chi cục trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ theo quy định.
- Tham mưu giúp Chi cục trưởng quản lý thống nhất về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.
- Hướng dẫn, kiểm tra các Sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu của tỉnh và phòng Nội vụ các huyện, thành phố thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.
- Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh”. 
- Thẩm định, tham mưu Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Danh mục tài liệu hết giá trị” của Lưu trữ lịch sử tỉnh.
- Thẩm định, tham mưu Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Danh mục tài liệu hết giá trị” bảo quản tại cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.
- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp tham mưu Chi cục trưởng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.
- Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp theo dõi, quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức văn thư, lưu trữ; quản lý công tác thi đua – khen thưởng trong công tác văn thư, lưu trữ.
- Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp và các cơ quan liên quan tham mưu Chi cục trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ.
- Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp tổ chức sơ kết, tổng kết công tác văn thư, lưu trữ.
- Thực hiện báo cáo chuyên đề về công tác văn thư, lưu trữ.
- Tham mưu giúp Chi cục trưởng về hội thảo các chuyên đề về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
c) Cơ cấu bộ máy, biên chế
Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ được bố trí 03 biên chế, dự kiến sắp xếp như sau:
- Trưởng phòng phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của phòng theo sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Chi cục.
- Bố trí 02 chuyên viên để thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý văn thư, lưu trữ.
3. Phòng Lưu trữ lịch sử
a) Vị trí, chức năng
Phòng lưu trữ lịch sử là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, có chức năng lưu trữ lịch sử của tỉnh: Sưu tầm, thu thập, chỉnh lý, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu, tư liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức địa phương và cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu của tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn
- Sưu tầm, thu thập, bổ sung tài liệu, tư liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo thẩm quyền được giao.
- Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, tư liệu, thống kê, lưu trữ thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
- Bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu, tư liệu lưu trữ.
- Lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ quý, hiếm (ở dạng số hoá) theo quy định phân cấp của Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ.
- Tu bổ, phục chế tài liệu, tư liệu lưu trữ bị hư hỏng của Chi cục theo quy định phân cấp. Xây dựng và quản lý hệ công cụ thống kê, tra cứu tài liệu, tư liệu lưu trữ.
- Thực hiện các hình thức tổ chức khai thác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, sử dụng tài liệu, tư liệu bảo quản tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ.
- Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn công tác của Chi cục.
- Thực hiện một số dịch vụ công về lưu trữ theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
c) Cơ cấu bộ máy, biên chế
Phòng lưu trữ lịch sử: 06 biên chế sự nghiệp, cụ thể bố trí như sau:
- Trưởng Phòng phụ trách chung: 01 người;
- Sưu tầm, thu thập, bổ sung tài liệu, tư liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu cấp tỉnh và tài liệu quý, hiếm và các cá nhân, gia đình, dòng họ theo thẩm quyền được giao: 01 người;
- Phân loại, chỉnh lý, nâng cấp tài liệu các phông lưu trữ trong kho lưu trữ tỉnh, xác định giá trị tài liệu, tư liệu lưu trữ thuộc phạm vi quản lý của kho lưu trữ: 01 người;
- Bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu, tư liệu lưu trữ; lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ quý hiếm (ở dạng số hoá); tu bổ, phục chế và bảo hiểm tài liệu, tư liệu lưu trữ đã bị hư hỏng tại Kho lưu trữ tỉnh; xây dựng và quản lý hệ thống công cụ thống kê, tra cứu tài liệu, tư liệu lưu trữ: 01 người;
- Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn công tác của Chi cục, trong đó số hoá tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh: 01 người;
- Thực hiện các hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu, tư liệu lưu trữ bảo quản tại kho lưu trữ tỉnh (công bố, giới thiệu, trưng bày, triển lãm, xây dựng sách chỉ dẫn các phông lưu trữ): 01 người.     Văn bản mới
Công văn Về việc đính chính Công văn số 286/SNV-VTLT ngày 20/3/2013

Công văn Về việc chuẩn bị cho kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Công văn Về việc bố trí kinh phí lập hồ sơ công việc và quản lý hồ sơ tại Lưu trữ cơ quan, tổ chức

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Công văn Về việc Đề án \"Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng xã, phường, thị trấn\"

Công văn Về việc hướng dẫn thống nhất kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm 2011 - 2013

Tờ trình Về việc ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính Phủ

Quyết định Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Thông tư Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Công văn Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2013/TT-BNV của BNV

Quyết định Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Nghị định về thương mại điện tử

Công văn Về việc chấn chỉnh quản lý văn bản đến

Công văn Về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 của Bộ Nội vụ

Công văn Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Quy định chế dộ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc xếp lịch làm việc với gia đình ông Châu Văn Minh để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Công văn Về việc thu thập, tiếp nhận tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử từ các cơ quan, tổ chức ở cấp huyện về Lưu trữ lịch sử tỉnh

Báo cáo Kết quả khảo sát tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử

Công văn Về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia đối với các cơ quan, tổ chức trung ương

QĐ Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Công văn Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định

Công văn về việc xếp lịch làm việc với gia đình ông Đào Tụng Phi để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Công văn Về việc tăng cường công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc góp ý Đề án số hóa và Dự án đầu tư trrang thiết bị số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903-2007

Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết kiểm tra chéo văn thư, lưu trữ 02 năm 2011-2013

Báo cáo kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (2011-2013) của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố

Công văn Về việc bố trí kinh phí tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Tờ trình Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn giao nộp, tiếp nhận tài liệu lưu trữ từ các cơ quan, tổ chức cấp huyện vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh

Công văn Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về việc công nhận, quản lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm

Công văn Về việc tổ chức ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

Công văn Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2014

QĐ Ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Tờ trình Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Công văn Về việc chỉ đạo điểm chỉnh lý tài liệu và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Công văn Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2014

Công văn Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Công văn về việc báo cáo thời gian hình thành và thống kê tài liệu hiện đang bảo quản tại các cơ quan, tổ chức

Tờ trình Về việc ban hành Danh ,ục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Tờ trình về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh)

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Tờ trình về việc xin chủ trương chuyển giao phần mềm Quản lý văn bản đi, văn bản đến

Công văn về việc khảo sát hoạt động văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Công văn về việc quản lý tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh

Công văn về việc bài tham luận Hội thảo khoa học khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu quản lý xã hội

BC tình hình hoạt động Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp

Công văn về việc hướng dẫn quy trình chỉnh lý nâng cấp tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh

Công văn về việc thu thập, chỉnh lý và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Chỉ thị về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định về việc phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903 - 2007

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Giấy mời Hội thảo Khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Tờ trình về việc xin kinh phí tổ chức Hội thảo khoa hoc “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ

Công văn về việc chấn chỉnh công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức

Thông tư Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Thông tư Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử

Kế hoạch 05 năm về công tác văn thư, lưu trữ (2016-2020)

Công văn về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư, lưu trữ Qúy IV/2014

Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông tư Quy định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ năm 2014 đến năm 2016)

Công văn về việc hướng dẫn xác định lập dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu tích đống theo Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

Thông tư Hứong dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Thông tư Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Công văn về việc khảo sát tình hình lưu trữ tài liệu nghe - nhìn

Quyết định Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Công văn về việc tuyên truyền Triển lãm tài liệu lưu trữ chủ đề \"Lịch sử tỉnh Bình Định - Qua các thời kỳ\"

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định Chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ Bí mật Nhà nước

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015

Bảng biểu mẫu Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 2015

Thông tư Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ Lịch sử

Công văn về việc tổ chức kỷ niệm truyền thống 70 năm ngành Lưu trữ Việt Nam

Quyết định Ban hành Quy chế, phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định 4861/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Quyết định Ban hành Quy chế phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2014/CT-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông tư Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp danh chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Quyết định về việc thành lập các Cụm kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ năm 2014 đến năm 2016)

Công văn về việc bố trí phòng, kho bảo quản tài liệu lưu trữ cấp xã

Công văn về việc hướng dẫn bố trí phòng, kho lưu trữ và nghiệp vụ bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ cấp xã

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016

Quyết định Ban hành Quy ddihnj phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

     Hình ảnh hoạt động
/upload/images/banner/phamvandong.jpg
Võ Nguyên Giáp
SNV
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bản quyền thuộc về:CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 01 Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 056.3822474 - Fax: 056.3524753 .
Email:ccvtlt@snv.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)